NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Preventieadviseur

Voorstelling

Elke werkgever heeft de verplichting actief mee te werken aan het welzijn van de werknemers op het werk. Om dit te waarborgen is hij verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten. Binnen deze dienst moeten één of meer preventieadviseurs aangesteld worden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag dit ook de werkgever zelf zijn. Een preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het welzijnsbeleid en helpt alle betrokken partijen (de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers) bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Wanneer de interne dienst niet alle vereiste opdrachten kan uitvoeren, moet er beroep gedaan worden op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze diensten worden geacht al over de nodige preventieadviseurs te beschikken in alle disciplines van het welzijn op het werk. Normaal is het zo dat hoe geringer de wettelijk opgelegde aanvullende vorming van de interne preventieadviseur, hoe meer opdrachten en taken dienen toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Taak van de preventieadviseur

De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend en vereisen een breed kennispalet. Daarom werd de functie van preventieadviseur opgedeeld in verschillende disciplines. Volgende disciplines worden onderscheiden: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.

Eén persoon kan meerdere disciplines combineren, indien hij over de nodige kennis beschikt en voldoende opleiding heeft genoten. Niet alle combinaties zijn echter mogelijk, zo kunnen de discipline arbeidsveiligheid en arbeidsgeneeskunde nooit uitgeoefend worden door één en dezelfde preventieadviseur.

De preventieadviseur arbeidsgeneesheer moet het gezondheidstoezicht op de werknemers verzekeren. De preventieadviseur inzake psychosociale aspecten werkt samen met de werkgever een preventiebeleid uit in verband met het psychosociaal welzijn van de werknemers en speelt tevens een actieve rol indien dit preventiebeleid faalt en de werknemers menen het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of discriminatie. Hij verstrekt advies, opvang en hulp aan deze personen. Hij wordt bij voorkeur in deze laatste taak bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het aanpassen van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie. De taak van preventieadviseurs arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bestaat erin de werkgever en de werknemers raad te geven in verband met de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken en arbeidsplaatsen.

Voorwaarden om preventieadviseur te zijn

Een preventieadviseur moet minimaal beschikken over een basiskennis over het welzijn op het werk. Naargelang de grootte van de ondernemingen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de onderneming moet een verplichte aanvullende vorming worden doorlopen.

Er bestaan specifieke vormingsvoorwaarden voor de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming.

Meer informatie op deze site

Bij de preventieadviseur en vorming van de preventieadviseur onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens